Linia/Line

Cienka linia przedziera horyzont. Oddziela niebo od ziemi.
Gdzieś daleko jak we śnie, jest złudzeniem.
Cienka linia przedziera mnie na pół, jak horyzont.
Dwa kolory, gdzieś daleko, podświadomie, jak we śnie.
Jestem tutaj i mnie nie ma. Jak dwa światy, niebo – ziemia.

Linia zawsze coś wyznacza. Oddziela jedno od drugiego. Oddziela Mnie od Ciebie, sen od rzeczywistości, ciepło od zimna, miłość od nienawiści, radość od smutku. Linia zawsze ma swój początek i musi mieć też koniec.


A thin line breaks the horizon. Separates the sky from the earth.
Somewhere far away in a dream, it is an illusion.
A thin line cuts me in half like the horizon.
Two colors, somewhere far away, subconsciously, like in a dream.
I am here and I'm not here. Like two worlds, heaven - earth.

The line always sets something. It separates one from the other. It separates me from you, dream from reality, warmth from cold, love from hatred, joy from sadness. The line always has a beginning and it must have an end.

using allyou.net